REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akademia Lagom

DEFINICJE

 1. Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy Akademia Lagom dostępny pod adresem internetowym www.akademialgom.pl.
 2. Sprzedawcą jest Firma Karlik Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000247730, REGON: 634418125, NIP: 7822225154.
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres pocztowy: ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań

Adres poczty elektronicznej: kontakt@akademialagom.pl      

Kontakt telefoniczny: +48 668 420 490

 1. Cena – określona w złotych polskich lub innej walucie kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z umową sprzedaży.
 2. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca przygotuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, przekaże zamówiony Produkt przewoźnikowi do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
 3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego. W szczególności Klientem jest osoba, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Konto Klienta – konto udostępnione Klientowi w ramach Sklepu Internetowego zgodnie z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konto umożliwia korzystanie Klientowi z dodatkowych funkcjonalności w ramach Sklepu opisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Produkt lub Produkty – Produkty stanowiące asortyment Sklepu Internetowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest:
 • posiadanie urządzenia końcowego (komputer lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu;
 • posiadanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych typu Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari z obsługą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie cookies, lub innych zapewniających zbliżoną funkcjonalność;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 2. Klient, korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami przedmiotowego Regulaminu oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów i dóbr osobistych innych podmiotów.
 3. Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych oraz działanie polegające na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 5. Zabronione jest przez Klienta korzystanie ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonych urządzeń lub oprogramowania.
 6. Wyłączne prawa do wszelkich treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu, w tym do zdjęć, elementów tekstowych, grafiki, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub jego partnerom handlowym. Treści te stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Ich pobieranie lub wykorzystywanie wymaga każdorazowo uzyskania zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że Klient może korzystać z ww. treści wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu w zakresie własnego użytku osobistego.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia lub utworzenia Konta.

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Rejestracja konta w Sklepie jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji oraz podaniu niezbędnych danych do zrealizowania zamówienia.
 3. Konto klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu, w tym do:
 • wprowadzania, edytowania lub usuwania danych, w tym adresów dostawy;
 • składania zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 • przeglądania historii zamówień.
 1. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po wyborze na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki „Zaloguj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Konto Klienta jest zabezpieczone hasłem nadawanym indywidualnie przez Klienta. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków, w tym dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych.
 4. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także przekazanie przez Klienta jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne (o ile jest to konieczne). Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym za pośrednictwem Konta, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną..
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta, zaś proces rejestracji zostaje zakończony.
 6. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna i świadczona przez czas nieokreślony.
 • Do Konta Klient loguje się podając indywidualny Login oraz Hasło.
 • Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: +48 668 420 490 bądź e-mailowo na adres: kontakt@akademialagom.pl. Usunięcie następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta, co nie wpływa jednak na zarchiwizowanie danych wymaganych przepisami prawa, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń.
 • Klient może zostać pozbawiony Konta lub Sprzedawca może ograniczyć jego dostęp do zasobów Sklepu, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego zachowań niezgodnych z przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności naruszył dobre imię innych Klientów sklepu internetowego lub Sprzedawcy, nie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu, korzystał ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesłał lub umieścił w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową (spam).
 • Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego może dokonać powtórnej rejestracji wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 • Sprzedawca może – z ważnych powodów – w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 1 (jedno) – miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ważne powody rozumiane są jako:
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi bądź zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się niniejszy Regulamin, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, zaprojektowane i wykonane przez Akademię Lagom.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach wykonanych w ramach serii limitowanej konkretnego wzoru. Wszelkie różnice wynikają ze specyfiki wykonywania Produktów.
 4. Sprzedawca informuje, że Produkty powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy). Z uwagi na niestandardowe surowce wykorzystane w Produktach, Sprzedawca zakazuje kontaktu Produktów z wodą (np. zakaz kąpieli).
 5. Sprzedawca informuje, że w rzeczywistości Produkty mogą różnić się kolorystycznie od swoich odpowiedników na ilustracjach zamieszczonych w Sklepie internetowym, a to ze względu na urządzenie (i jego parametry techniczne), z którego korzysta Klient odwiedzając Sklep internetowy. Tym samym Klient ma świadomość, że tego typu cechy Produktów należy traktować poglądowo.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na warunkach określonym w Regulaminie.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku procesu składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. W celu złożenia zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka;
 • wybrać sposób dostawy;
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 • wybrać formę płatności;
 • zaznaczyć okno dotyczące zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu
 1. kliknąć przycisk „Zamawiam” – w zależności od wyboru formy płatności.
 2. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę
  Produktów, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej
  Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za złożone zamówienie.
 2. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Klient powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Produktu w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta.
 • W przypadku braku w magazynie Sprzedawcy zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie może być anulowane.
 • Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony Produkt. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.

CENY

 1. Podane ceny zawierają należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w złotych polskich. Cena może być wyrażona w innej walucie niż złoty polski.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia. Ceny podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Zasady promocji czy kodów rabatowych będą określone w regulaminie poszczególnych promocji czy kodów. Promocje nie łączą się chyba, że przewidziano inaczej w regulaminie promocji.

PŁATNOŚCI

 1. Sklep internetowy przewiduje formy płatności, o których mowa na stronach Sklepu internetowego, w tym płatności typu online.
 2. Płatności online są obsługiwane przez podmioty będące niezależnymi operatorami tego typu płatności, którzy jednocześnie posiadają status odrębnego administratora danych osobowych.
 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez operatora płatności – po potwierdzeniu wykonania pełnej płatności.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu możliwa jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawarta jest informacja o liczbie dni roboczych w ciągu których nastąpi wysłanie przesyłki z Produktem. Powyższa informacja stanowi orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości zamówienia tj. w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
 3. Produkty personalizowane oraz wykonane na indywidualne zamówienie Klienta mogą mieć wydłużony czas realizacji.
 4. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczaniu Produktu przed zawarciem Umowy.
 5. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na podany adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).
 6. Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych przewoźników, których lista dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o zasadach realizowania dostawy zawarte są na stronach internetowych poszczególnych przewoźników. Przewoźnicy posiadają status niezależnych i profesjonalnych podmiotów prowadzących działalność polegającą na doręczaniu przesyłek, za działanie których Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Każdy z przewoźników posiada status odrębnego od Sprzedawcy administratora danych osobowych Klienta. 
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta lub przewoźnika, w szczególności w przypadku wskazania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki.
 8. Zamówienie jest realizowane w ciągu 7 dni roboczych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawa konsumenta, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności może wysłać pisemne oświadczenie na adres: Firma Karlik Sp. J., ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akademialagom.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może również złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest dobrowolne.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu Produktu bezpośrednio ponosi Klient.
 7. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Firma Karlik Sp. J., ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikający z wybranego przez niego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenie oferowany przez Sklep.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat związanych z tym zwrotem.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta środków, do chwili zwrotu Produktu lub przedłożenia przez Klienta potwierdzenia odesłania Produktu na właściwy adres, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Klient może odstąpić od zakupu wszystkich lub wybranych Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet – odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu czy pakietu.
 • Zwrot Produktu zakupionego w promocji, w której warunkiem przyznania rabatu był zakup więcej niż jednego Produktu oznacza odstąpienie od Promocji i jest możliwy pod warunkiem zwrotu wszystkich Produktów, których łączny zakup uprawniał do skorzystania z promocji.
 • Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale umowa ta miała dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych jak i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie to wyroby artystyczne lub rzemieślnicze, do których wytworzenia używane są surowce, które wpływają na ostateczny wygląd Produktów i mogą powodować niewielkie różnice w zakresie wywołanym właściwościami tych surowców m.in. w kolorze czy strukturze. Różnice wynikające z właściwości Produktu nie stanowią podstawy reklamacji. Nie ma to wpływu na przysługujące Klientowi prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w szczególności w przypadku, niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także w przypadku, gdy działania podejmowane przez Sprzedawcy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Reklamacja może być zgłoszona pisemnie na adres Firma Karlik Sp. J., ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań drogą e-mailową na adres kontakt@akademialagom.pl lub listownie lub składając jednoznaczne oświadczenie w innej formie.
 5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia oraz informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (np. wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz  podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie ww.

informacji przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie  danych w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 2. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Produktu, wraz ze złożeniem reklamacji Klient powinien złożyć Produkt podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać drogą e-mailową na adres kontakt@akademialagom.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy tj. ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, w tym poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 • W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR (Online Dispute Resolution) stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz innych przepisów właściwych w tym zakresie. Szczegółowe informacje uregulowane zostały w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://akademialagom.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z poz. 344).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zmienić adres email na który jest wysłany Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący.
 4. Szczegółowe informacje na temat wyrażenia i cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera znajdują się w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. W przypadku rozbieżności w interpretacji należy przyjąć jako wiążącą interpretację, która pozostaje w zgodzie z powołanymi przepisami.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej, jednak bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu oraz e-mailowo w przypadku Klientów, którzy założyli Konto Klienta w Sklepie internetowym.
 8. W przypadku Klientów posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 9. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów oraz umowy o świadczenie usług następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.
 • Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem https://akademialagom.pl/regulamin lub pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 03.2022 r.