I. WSTĘP

 1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu „Akademia Lagom” prowadzonego pod adresem www.akademialagom.pl (dalej jako: Serwis) jest Firma Karlik sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 26, 61-131 Poznań (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem: kontakt@akademialagom.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: adresu e-mail: iodovolvo@karlik.poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia danych osobowych przekazywanych przez użytkownika (zgodnie z definicją zawartą
  w Regulaminie Serwisu).
 4. Cel i zakres danych osobowych, którymi posługuje się Administrator został szczegółowo wskazany w dalszej części tego dokumentu oraz w Regulaminie Serwisu.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów posługiwania się przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności,
  z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, dostęp do informacji i treści niewymagających założenia konta).
 3. Dane nie będą pozyskiwane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych, IT, dostawcom usług hostingowych, serwisantom tych usług i urządzeń teleinformatycznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze),
  • innym podmiotom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług
   i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 5. Administrator, nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na okres przed jej wycofaniem

– na zasadach określonych w RODO.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności i Regulaminie Serwisu.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia”.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa; czas do wniesienia sprzeciwu,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. KONTO KLIENTA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude),
   Umowy o usługę Udostępnienia Konta Klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w zw. z przepisami o ochronie praw konsumentów oraz w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja obowiązków prawnych”,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z ww. Umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych, w zw. z przepisami o prawach konsumentów.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu rejestracji i prowadzenia bezpłatnego Konta Klienta, w szczególności:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numeru telefonu,
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu cofnięcia udzielonej zgody, co nie wpływa na okres przed jej cofnięciem.
 1. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta w Serwisie. Brak przekazania danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

III. C. USŁUGI SERWISU: UMOWY, ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE i NIEZGODNOŚCI

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników oraz jej właściwe wykonanie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „wykonanie umowy” oraz „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia” – dotyczy przypadków, w których użytkownik dobrowolnie i samodzielnie ujawnia takie informacje w Serwisie. Dane te nie są wymagane przez Administratora, w związku z tym, jeśli użytkownik je ujawni, oświadcza tym samym, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie w ramach usługi/funkcjonalności Serwisu, w której jej ujawnił,
 • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur, archiwizowania dokumentacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres doręczenia,
  • adres e-mail,
  • numeru telefonu,
  • dane do faktury VAT,
  • inne informacje przekazane przez użytkownika.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, dotyczące archiwizacji dokumentów,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 1. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i usług Serwisu. Konsekwencją braku przekazania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub korzystania z usług Serwisu. W przypadku przepisów prawnych przekazanie danych jest obowiązkowe.

III. D. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia”.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  • czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego; czas do wniesienia sprzeciwu,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 5. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

III. E. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA i UMOWA O DOSTARCZENIE NEWSLETTERA

      E.1. Komunikacja marketingowa:

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub MMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania dodatkowych materiałów marketingowych, zaproszeń na wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”,
  • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
   i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy
 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w zakresie kanału komunikacji ww. treści marketingowych, a to wedle wyboru użytkownika.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na okres przed jej wycofaniem.
 1. Odbiorca komunikacji marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jej otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub poprzez kontakt
  z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania takich informacji. Konsekwencją braku przekazania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

E.2. Newsletter – umowa o dostarczenie Newslettera:

 1. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania Newslettera, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawierana jest Umowa o dostarczenie Newslettera, w oparciu o zasad, o których mowa w Regulaminie. W związku z tym faktem, Administrator przetwarza dane w celu:
  • zawarcia Umowy o udostępnienie Newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w zw. z przepisami o ochronie praw konsumentów oraz w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja obowiązków prawnych”,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy o udostępnienie Newslettera, rozpatrywanie reklamacji dot. Umowy o udostępnienie Newslettera jako przedmiotu świadczenia cyfrowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z ww. Umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych, w zw. z przepisami o prawach konsumentów.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zrealizowania Umowy o udostępnienie Newslettera, w szczególności takie jak
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji umowy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, przepisy konsumenckie, przepisy o treściach i usługach cyfrowych,
  • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta w Serwisie. Brak przekazania danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu

III. F. FACEBOOK/INSTAGRAM

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), którzy odwiedzają stronę Administratora (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
 3. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Meta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
  w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 5. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 6. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku/Instagramie lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Meta,
 7. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 8. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka/Instagrama (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 9. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Meta wynikają wprost z:
  1. regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms oraz na stronie Instagrama pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz
  2. „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy oraz na stronie Instagrama pod adresem: https://privacycenter.instagram.com) lub
  3. przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka/Instagrama),
 3. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka/Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
 4. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka/Instagrama.
 5. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka/Instagrama, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 9. w niniejszym dokumencie,
 10. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy, na stronie Instagrama pod adresem: https://privacycenter.instagram.com/policy,
 11. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 12. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka/Instagrama pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 1. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. G. YOUTUBE

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez Google Ireland Limited z siedzibą: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google) w ramach serwisu YouTube, którzy odwiedzają stronę firmową Administratora (dalej: Kanał Firmowy).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
 • w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
 • regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
 • „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
 • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), Administrator oraz Google są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).

Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: data-protection-office@google.com

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin Serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „INFORMACJI O PLIKACH COOKIES”:

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności serwisu dostępnego pod adresem www.akademialagom.pl.
 2. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii;
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji;
  • rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych funkcjonalności.
 3. O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Administrator stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w Serwisie plików cookies i innych podobnych technologii internetowych.
 3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 4. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu
  i aplikacjach.
 5. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Platformy do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • monitoring jakości ruchu w celu weryfikacji zgodności stosowania analitycznych
   plików cookies z obowiązującymi przepisami prawa,
  • prezentacja reklam, w tym w oparciu o preferencje użytkownika Serwisu.
 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  • nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,
  • wygenerowany unikatowy numer,
  • czas przechowywania pliku.
 2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:
  • Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies:
 3. first-party cookies (własne) – pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora; Te pliki wykorzystywane są
  w celu: uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej; optymalizacji
  i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej; podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności,
  a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np.
  w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;  zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach strony internetowej; zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami tzw. sesyjny plik Cookie o nazwie INFO,
 4. third-party cookies (zewnętrzne) – umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator; Te pliki wykorzystywane są
  w celu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych; do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu; w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie.
  • Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
 5. pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową
  i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania,
 6. pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.
 1. Pliki firm zewnętrznych (np. usługodawców, partnerów lub innych podmiotów współpracujących
  z Administratorem) umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
  • do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk np. za pomocą oprogramowania Google Analytics, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu; Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners,
  • w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług i technologii podmiotów zewnętrznych (np. wtyczki Facebook, Instagram, YouTube),
  • w celu realizacji własnych celów marketingowych Administratora przy pomocy np. Google Adwords. To narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 2. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii umożliwiających przechowywanie danych:
  • IndexedDB – dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen,
   z których zostały zapisane,
  • Session Storage – magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki,
  • Local Storage – magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.
 1. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
 1. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. W Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych partnerów Administratora – np. wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram), Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych i innych współpracujących z Administratorem podmiotów.
 2. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.
 1. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI
 2. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie (w szczególności plików analitycznych i reklamowych). Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu (np. w sytuacji wyłączenia obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapisania ustawień dotyczących preferencji użytkownika lub zapisania danych logowania).
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie określonych plików cookies (np. do celów analitycznych, marketingowych) poprzez zmianę ustawień, co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.
 4. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 5. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chcą, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

Zaobserwuj nas

Bądź na bieżąco z wydarzeniami, które organizuję. Zapraszam wszystkich serdecznie w tę niezwykłą podróż.